critical review nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical review nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical review giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical review.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • critical review

    Similar:

    review: an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play)

    Synonyms: critique, review article

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).