critical speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical speed

    * kỹ thuật

    vận tốc tới hạn