critical region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical region

    * kỹ thuật

    vùng tới hạn

    toán & tin:

    miền tới hạn