critical voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical voltage

    * kỹ thuật

    điện áp tới hạn