critical disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical disk

    * kỹ thuật

    lưu lượng tới hạn