critical circle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical circle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical circle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical circle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical circle

    * kỹ thuật

    vòng tròn

    vòng tròn tới hạn