critical moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical moment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mômen tới hạn