critical density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • critical density

  * kinh tế

  mật độ tới hạn

  * kỹ thuật

  mật độ tới hạn

  hóa học & vật liệu:

  tỷ khối tới hạn