critical surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical surface

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt tới hạn