critical force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical force

    * kỹ thuật

    lực tới hạn