critical stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical stress

    * kỹ thuật

    ứng suất tới hạn