critical damping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical damping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical damping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical damping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • critical damping

  * kỹ thuật

  điện:

  độ tắt dần tới hạn

  xây dựng:

  giảm chấn tới hạn

  điện lạnh:

  mưu cản dịu tới hạn

  toán & tin:

  sự tắt dần tới hạn