critical head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột áp tới hạn