critical reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical reactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical reactor

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lò phản ứng tới hạn