critical curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical curve

    * kỹ thuật

    đường tới hạn