criticalness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

criticalness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm criticalness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của criticalness.

Từ điển Anh Việt

  • criticalness

    xem critical

Từ điển Anh Anh - Wordnet