center spread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center spread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center spread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center spread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • center spread

  * kinh tế

  độ mở xuyên tâm

  trang đôi

  tranh (quảng cáo) giảm giá 50%

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tờ trải giữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • center spread

  the spread at the center of a magazine

  Synonyms: centre spread