center iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center iron

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bộ cốt cần thăng bằng