center track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center track

    * kỹ thuật

    rãnh giữa