centerpunch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerpunch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerpunch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerpunch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centerpunch

    * kỹ thuật

    mũi núng tâm