center pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center pier

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ cầu ở giữa