center girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center girder

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dầm dọc giữa

    sống dọc (đóng tàu)