center spear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center spear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center spear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center spear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center spear

    * kỹ thuật

    dụng cụ cứu kẹt

    móc sắt