center socket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center socket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center socket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center socket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center socket

    * kỹ thuật

    lỗ tâm