center button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center button

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    núm căn giữa

    nút canh giữa