center key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center key

    * kỹ thuật

    bulông xiết

    chêm tháo côn

    mũi đột chốt