center node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center node

    * kỹ thuật

    điểm trung tâm