center cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center cap

    * kỹ thuật

    chóp ống cái

    xây dựng:

    mũ trụ chính