center pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center pin

    * kỹ thuật

    chốt định tâm