center point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center point

    * kỹ thuật

    điểm tâm

    mũi tâm