center map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center map

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    canh giữa bản đồ