center hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center hole

    * kỹ thuật

    lỗ tâm

    điện tử & viễn thông:

    lỗ giữa