center engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center engine

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ ở giữa