center image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center image

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ảnh giữa