centering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centering.

Từ điển Anh Việt

 • centering

  (Tech) chỉnh tâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centering

  * kỹ thuật

  sự định tâm

  sự hiệu chỉnh

  sự khoan tâm

  sự làm đồng trục

  xây dựng:

  kết cấu định tâm

  điện:

  kỹ thuật chỉnh tâm

  toán & tin:

  sự canh giữa

  cơ khí & công trình:

  sự khoan (lỗ) tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet