focusing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focusing

  * kỹ thuật

  điều tiêu

  sự điều tiêu

  sự hội tụ

  sự tụ tiêu

  xây dựng:

  mạch thu đậm

  điện lạnh:

  sự tiêu tụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet