focusing sonde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing sonde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing sonde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing sonde.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focusing sonde

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dụng cụ dò chỉnh tiêu

    thiết bị carota chỉnh tiêu