focusing stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focusing stage

    * kỹ thuật

    vật lý:

    giá điều tiêu