focusing ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focusing ring

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vành điều tiêu