focusing collector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing collector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing collector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing collector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focusing collector

    * kỹ thuật

    bộ thu nhật năng điều tiêu