focusing range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focusing range

    * kỹ thuật

    vật lý:

    khoảng điều tiêu