focalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focalization.

Từ điển Anh Việt

  • focalization

    /,foukəlai'zeiʃn/

    * danh từ

    sự tụ vào tiêu điểm

    (y học) sự hạn chế vào một khu vực

Từ điển Anh Anh - Wordnet