blur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blur.

Từ điển Anh Việt

 • blur

  /blə:/

  * danh từ

  cảnh mờ, dáng mập mờ; trạng thái mập mờ

  vết mực, vết ố

  (nghĩa bóng) bết nhơ

  to cast a blur on someone's name

  làm ô danh ai

  * ngoại động từ

  làm mờ đi, che mờ

  mist blur red view

  sương mù làm cảnh vật mờ đi

  làm bẩn, bôi bẩn; làm nhoè ((nghĩa đen), (nghĩa bóng))

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blur

  a hazy or indistinct representation

  it happened so fast it was just a blur

  he tried to clear his head of the whisky fuzz

  Synonyms: fuzz

  to make less distinct or clear

  The haze blurs the hills

  Antonyms: focus

  make dim or indistinct

  The fog blurs my vision

  Synonyms: blear

  Antonyms: focus

  become vague or indistinct

  The distinction between the two theories blurred

  Synonyms: dim, slur

  Antonyms: focus

  Similar:

  film over: become glassy; lose clear vision

  Her eyes glazed over from lack of sleep

  Synonyms: glaze over

  confuse: make unclear, indistinct, or blurred

  Her remarks confused the debate

  Their words obnubilate their intentions

  Synonyms: obscure, obnubilate

  smear: make a smudge on; soil by smudging

  Synonyms: smudge, smutch