blurriness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blurriness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blurriness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blurriness.

Từ điển Anh Việt

  • blurriness

    xem blur

Từ điển Anh Anh - Wordnet