focalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focalize.

Từ điển Anh Việt

 • focalize

  /'foukəlaiz/ (focalise) /'foukəlaiz/

  * động từ

  tụ vào tiêu điểm

  (y học) hạn chế vào một khu vực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focalize

  * kỹ thuật

  điều tiêu

  hội tụ

  xây dựng:

  điều quang

  đối quang

  cơ khí & công trình:

  định tiêu chuẩn

  điện lạnh:

  hệ tiêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • focalize

  Similar:

  localize: concentrate on a particular place or spot

  The infection has localized in the left eye

  Synonyms: localise, focalise

  concenter: bring into focus or alignment; to converge or cause to converge; of ideas or emotions

  Synonyms: concentre, focalise, focus

  focus: become focussed or come into focus

  The light focused

  Synonyms: focalise

  Antonyms: blur

  focus: put (an image) into focus; we cannot enjoy the movie"

  Please focus the image

  Synonyms: focalise, sharpen

  Antonyms: blur