center lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện chống tâm

    máy tiện có mũi tâm