center rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center rest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center rest

    * kỹ thuật

    giá đỡ di động

    giá đỡ sau

    giá đỡ tâm