center gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center gage

    * kỹ thuật

    calip đo ren vít

    dưỡng định tâm

    thước định tâm