center height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center height

    * kỹ thuật

    chiều cao mũi tâm