center line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • center line

  * kỹ thuật

  đường giữa

  đường nối tâm

  đường tim

  đường trục

  đường trung bình

  đường trung tâm

  toán & tin:

  dòng trung tâm

  tuyến trung tâm

  giao thông & vận tải:

  đường dọc tâm

  tim đường (đường sắt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • center line

  Similar:

  centerline: a line that bisects a plane figure